bordur escort malatya escort trabzon escort mersin escort
Algemene voorwaarden Goedkopenieuwefietsen.nl onderdeel van Fluit media concepts
1. Algemeen

1.1 De hier genoemde contract- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle biedingen en transacties waarbij goedkopenieuwefietsen.nl en consumenten/bieders die gebruik maken van de diensten van goedkopenieuwefietsen.nl betrokken zijn.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. goedkopenieuwefietsen.nl: de website en de handelsnaam goedkopenieuwefietsen.nl van Fluit media concepts waarmee de onderneming aan consumenten fietsen en aanverwante artikelen, verder genoemd als (het) product(en), door middel van een digitale veiling aanbiedt en levert.

B. Consument: de consument/afnemer van het onder A. bedoelde product dan wel de (hoogste) bieder op een door goedkopenieuwefietsen.nl (digitaal) geveild product.

C. Bieder: een (hoogste) bieder op een veiling wordt hieronder naast consument bieder genoemd.

D. Aanbieder: de feitelijke leverancier van het product dat (die) Fluit media concepts door middel van de door haar geëxploiteerde website goedkopenieuwefietsen.nl aanbiedt en levert, gebruikmakend van de diensten van de feitelijke leverancier.

1.3 goedkopenieuwefietsen.nl heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Over het algemeen zal dit geschieden door het plaatsen van nieuwe, aangepaste voorwaarden op haar website. Wijzigingen treden 30 dagen na bekendmaking in werking, of op een ander tijdstip als in dit in de bekendmaking wordt vermeld.

1.4 Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken.

1.5 Kennelijke verschrijvingen en drukfouten zijn niet bindend voor goedkopenieuwefietsen.nl noch voor de aanbieder van het via de desbetreffende website te verkopen of te veilen product.

2. Gebruiksvoorwaarden voor veilingdiensten

2.1 De veilingdiensten van goedkopenieuwefietsen.nl zijn slechts toegankelijk voor bij goedkopenieuwefietsen.nl geregistreerde consumenten, die op grond van de Nederlandse wetgeving gerechtigd zijn juridisch bindende overeenkomsten te sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten nimmer toegankelijk voor minderjarigen of voor personen die van het gebruik van de dienst tijdelijk dan wel definitief zijn uitgesloten. Indien bieders niet voldoen aan deze voorwaarden, verzoekt goedkopenieuwefietsen.nl bieders geen gebruik te maken van de diensten van goedkopenieuwefietsen.nl. Goedkopenieuwefietsen.nl is bevoegd om naar eigen inzicht het gebruik van de veilingsite te verbieden.

2.2 De bieder verbindt zich ertoe bij de registratie voor de veilingdiensten van goedkopenieuwefietsen.nl haar correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken. goedkopenieuwefietsen.nl is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens. Wanneer er andere gegevens worden verstrekt dan de correcte persoonsgegevens kan de toegang tot de dienst ontzegd worden.

2.3 Iedere bieder is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruikersaccount en inloggegevens. Iedere bieder dient de gegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze gegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.

3. Privacybeleid

3.1 Geen enkele persoonsinformatie die wordt verkregen, zoals adres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens worden door goedkopenieuwefietsen.nl aan derden verstrekt zonder toestemming van de consument/bieder, met uitzondering van de bij de veiling betrokken aanbieder(s), welke een gekocht item bij de consument moeten bezorgen.

4. Bieden

4.1 Zolang de veiling nog niet is begonnen kan de aanbieder van het te veilen product respectievelijk dienst wijzigingen aanbrengen in het aanbod.

4.2 Ieder aanbod wordt gedaan onder de voorwaarde van beschikbaarheid, hetgeen betekent dat de aanbieder niet gehouden is om aan de hoogste bieder de prestatie waarop deze recht heeft te leveren, indien die prestatie niet meer beschikbaar, leverbaar, dan wel uitverkocht is.

4.3 Kennelijke verschrijvingen en drukfouten zijn niet bindend voor goedkopenieuwefietsen.nl noch voor de Aanbieder van het te veilen product respectievelijk dienst.

4.4 Bij onduidelijkheid over de inhoud van een arrangement is de tekst op de veilingpagina leidend.

4.5 Ieder bod dat door een bieder uitgebracht wordt leidt tot een veilingovereenkomst tussen de bieder en goedkopenieuwefietsen.nl. Ieder hoogste bod leidt tot een definitieve (koop)overeenkomst tussen de bieder en goedkopenieuwefietsen.nl. Door het uitbrengen van een bod gaat de bieder akkoord met de leverings-, huisregels en andere voorwaarden van goedkopenieuwefietsen.nl en de aanbieder van het desbetreffende product. In het geval dat de algemene voorwaarden van de aanbieder strijdig zijn met de algemene voorwaarden van goedkopenieuwefietsen.nl, zijn de algemene voorwaarden van goedkopenieuwefietsen.nl.

4.6 Wanneer bieder door het plaatsen van het hoogste bod de hoogste bieder van een veiling is geworden, dan ontvangt bieder een bevestigingsmail. Hierin staat hoe de afhandeling van de veiling verder verloopt.

4.7 De tien hoogste biedingen op een veiling worden op de websites van goedkopenieuwefietsen.nl geplaatst, onder vermelding van naam, bieddatum en biedprijs.

4.8 Indien daartoe dringende redenen bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van goedkopenieuwefietsen.nl, behoudt goedkopenieuwefietsen.nl zich het recht voor een veiling vroegtijdig te beëindigen.

4.9 Indien men bied op het aangeboden product, word het product telkens met een X bedrag verhoogd als men een bod uitbrengt op het aangeboden product dan zal de veiling telkens met een aantal vooraf vastgestelde secondes worden verlengt.

4.10 Medewerkers en familieleden en/of vrienden van medewerkers van Fluit media concepts en aanbieders zijn niet gerechtigd om biedingen te plaatsen op de veilingen van goedkopenieuwefietsen.nl.

4.11 Een bod wordt geldig op het moment deze in de database van goedkopenieuwefietsen.nl binnenkomt en het systeem het bod registreert. Een bod is derhalve nog niet geldig op het moment dat deze van een mobiele telefoon, tablet of een computer verstuurd wordt. Meestal duurt het circa één of twee seconden voordat een bod geldig wordt, maar soms kan het langer duren. Goedkopenieuwefietsen.nl is derhalve niet aansprakelijkheid voor deze vertraging en de consequenties ervan.

5. Annulering en wijziging

5.1 Ieder bod op een veiling is te allen tijde onherroepelijk, de betaalde Bied-credits kunnen niet terug gevorderd worden. Wanneer de bieder het hoogste bod heeft uitgebracht is bieder NIET VERPLICHT om het gewonnen veiling product af te nemen.

6. Betaling

6.1 Fluit media concepts is het betaaladres van alle transacties die via door haar geëxploiteerde websites tot stand komen. Ook in verband met de veiling op de website goedkopenieuwefietsen.nl geveilde producten. De betaling zal via Fluit media concepts lopen tenzij anders vermeld in de bevestigingsmail welke de afnemer ontvangt nadat het hoogste bod is uitgebracht op de geveilde producten.

6.2 Wanneer de betaling aan Fluit media concepts dient te geschieden, zal de hoogste bieder de keuze hebben uit de betaalmethodes iDeal en een overboeking per bank. De betaling van een gekocht item, kan louter en alleen via bankoverboeking voldaan worden, aan de hand van een factuur.

6.3 De hoogste bieder bij een veiling is van rechtswege in verzuim indien de betaling niet heeft plaatsgevonden, dan wel niet heeft kunnen plaatsvinden als gevolg van een stornering. In dat geval zal goedkopenieuwefietsen.nl het gewonnen product niet verzenden en zal de transactie worden afgebroken.

6.4 De betalingstermijn voor een gewonnen veiling product of het kopen van een veiling product is 7 dagen. Wanneer er geen betaling plaats vindt binnen de gestelde termijn van 7 dagen, vervalt automatisch het recht op het gewonnen of gekochte veiling product. Een betaling wordt pas als betaling beschouwd, indien het te betalen bedrag op de bankrekening van Fluit media concepts is bijgeschreven.

6.5 goedkopenieuwefietsen.nl zal, nadat de veiling beëindigd is, contact opnemen met de winnaar. Wanneer er geen contact met de winnaar kan worden opgenomen, behoudt goedkopenieuwefietsen.nl zich het recht voor om de koop te annuleren.

6.6 Alle in deze site genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

 7. Schending van de spelregels bij een veiling of een andere transactie via de website

Goedkopenieuwefietsen.nl behoudt zich het recht voor consumenten/bieders onmiddellijk een waarschuwing te sturen, haar veilingprocessen te beëindigen, dan wel de toegang tot de dienst tot nader order op te schorten en/of te beëindigen indien een consument/bieder:

a) zich niet houdt aan de door goedkopenieuwefietsen.nl gestelde regels/veilingvoorwaarden of de documenten die daar integraal deel van uitmaken;

b) het onmogelijk maakt de gegevens die aan goedkopenieuwefietsen.nl geleverd zijn te controleren. Het is voor goedkopenieuwefietsen.nl onmogelijk om alle gegevens van consumenten/bieders te controleren.  Consumenten/bieders hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en zijn jegens goedkopenieuwefietsen.nl aansprakelijk voor schade die goedkopenieuwefietsen.nl lijdt en kosten die zij maakt als gevolg van aan een consument/bieder toe te rekenen onjuiste of onvolledige opgave van gegevens. Laatstgenoemde staat in voor zijn/haar bevoegdheid tot het sluiten van een overeenkomst c.q. het uitbrengen van een bod.

c) onrechtmatig het imago van goedkopenieuwefietsen.nl schendt.

d) onder onjuiste naam een profiel heeft aangemaakt of gewijzigd.

 8. Intellectueel eigendom

Alle elementen van deze website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Fluit media concepts en/of haar leveranciers en gerelateerde rechten.

9. Beperking aansprakelijkheid / overmacht

9.1 Goedkopenieuwefietsen.nl selecteert de Aanbieders met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Goedkopenieuwefietsen.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid inzake de functionering voor de producten van aanbieders/ feitelijke leveranciers, die goedkopenieuwefietsen.nl op haar website aanbiedt.

9.2 De consument/bieder die een klacht heeft over de kwaliteit van het desbetreffende product van de aanbieder is gehouden eventuele schade waar mogelijk te vermijden en zoveel mogelijk te beperken. Verder is de consument/bieder verplicht om goedkopenieuwefietsen.nl en de feitelijke leverancier alle informatie en medewerking te verlenen om de klacht op te lossen en de schade te beperken. De consument/ bieder zal zich dienen te melden bij de aanbieder/ leverancier van het gewonnen product bij een klacht of aanspraak op eventuele garanties.

9.3 Voor zover toegelaten op grond van de wet, vrijwaart de consument/bieder goedkopenieuwefietsen.nl voor iedere aansprakelijkheid voor aan de consument/bieder toe te rekenen schade, voor zover voortvloeiend uit of verband houdend met via goedkopenieuwefietsen.nl aangeboden producten, met inbegrip van biedingen, mislukte of voltooide transacties.

9.4 Goedkopenieuwefietsen.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen op grond van deze overeenkomst die redelijkerwijs buiten haar macht liggen. Indien goedkopenieuwefietsen.nl aansprakelijk is voor schade als gevolg van een haar toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst met de consument zal haar aansprakelijkheid beperkt blijven tot ten hoogste de waarde van de geboden credits het geveilde product van de desbetreffende consument.

9.5  Alle veilingen zijn onder voorbehoud van technische storingen, waarvoor goedkopenieuwefietsen.nl geen aansprakelijkheid aanvaardt. Goedkopenieuwefietsen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen, zoals het mislukken van een bieding of verliezen van een veiling etc, indien de site van goedkopenieuwefietsen.nl door wat voor een reden dan ook offline is (geplaatst), storingen in de Internetverbinding naar de server, hacken, serviceonderbrekingen bij de provider of overmacht. Goedkopenieuwefietsen.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen, zoals het mislukken van een bieding of verliezen van een veiling etc, indien door wat voor een reden dan ook een betaaltransactie mislukt door (technische) storing aan de site van goedkopenieuwefietsen.nl of bij de leverancier van de betaalmiddelen.Ontstaat er een fout bij een transactie, dat is het de plicht van de bieder goedkopenieuwefietsen.nl terstond hiervan in kennis te stellen. Goedkopenieuwefietsen.nl is derhalve niet aansprakelijk voor een eventuele overbelasting van de website en de consequenties daarvan. Goedkopenieuwefietsen.nl is niet aansprakelijk voor schade of gebreken aan onze computerapparatuur of die van anderen en/of programma’s die de deelname aan de veilingen van goedkopenieuwefietsen.nl beïnvloeden. Goedkopenieuwefietsen.nl is niet aansprakelijk voor wijzingen in de wetgeving die de veiling en de tenuitvoerbrenging ervan beïnvloeden.

9.6 Goedkopenieuwefietsen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de consument/bieder of ten opzichte van enige derde voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, derving van winst, inkomsten of omzet, hoe ook veroorzaakt (voortvloeiend uit nalaten of handelen in strijd met deze veilingovereenkomst).

9.7 Goedkopenieuwefietsen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van mails, welke automatisch gegenereerd zijn door de website en/of server waarop de website gehost wordt, welke onjuiste informatie bevatten dan wel onjuist door de website c.q. server zijn gestuurd naar een registrant, deelnemer, winnaar. De ontvanger kan goedkopenieuwefietsen.nl derhalve dan ook niet verantwoordelijk houden dan wel aansprakelijk stellen voor de inhoud van een dergelijke mail.

9.8 Goedkopenieuwefietsen.nl behoudt zich het recht voor, om, zonder nadere opgave aan de consument,  een veiling al dan niet tijdelijk, op te schorten c.q. offline te plaatsen om wat voor een reden dan ook.

9.9 Goedkopenieuwefietsen.nl behoudt zich het recht voor, om, zonder nadere opgave aan de consument,  een gebruikersaccount al dan niet tijdelijk, te blokkeren of op te heffen om wat voor een reden dan ook.

10. Klachten

10.1 Een consument/bieder die een klacht heeft met betrekking tot de door goedkopenieuwefietsen.nl verrichte diensten of het te betalen bedrag dient zijn klacht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop het hoogste bod is gedaan, volledig, gemotiveerd en duidelijk omschreven aan goedkopenieuwefietsen.nl kenbaar te maken.

10.2 Bij goedkopenieuwefietsen.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door goedkopenieuwefietsen.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument/bieder een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 11. Toepasselijk recht en forumkeuze

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en welke niet behoren tot de competentie van de sector kanton van de arrondissementsrechtbank, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement.

12. Aanvaarding product

12.1 De hoogste bieder bij een veiling is eigenaar van het gewonnen product nadat de betaling bij Fluit media concepts is bijgeschreven op haar bankrekening. Vanaf bijschrijving aanvaard de hoogste bieder alle (wettelijke) kosten en verplichtingen die bij het desbetreffende product behoren.

12.2 Goedkopenieuwefietsen.nl kan niet verantwoordelijk gehouden worden dan wel aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele levertijd op het gewonnen product, indien het gewonnen product niet op voorraad is of niet meer leverbaar is. Goedkopenieuwefietsen.nl heeft dan het recht om deze te vervangen door een gelijksoortig product met dezelfde waarde

12.3 Goedkopenieuwefietsen.nl kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor dan wel aansprakelijk gesteld worden indien de daadwerkelijke kleur, kenmerken en/of specificaties van het gewonnen product afwijken van de getoonde afbeeldingen op de site.

12.4 Indien een leverancier, tijdens een lopende veiling de aanschafwaarde van een product wijzigt, of dient te wijzigen door veranderingen in belastingen, behoud goedkopenieuwefietsen.nl zich het recht voor deze extra kosten op te tellen bij het gewonnen c.q. hoogste bod.

12.5 Goedkopenieuwefietsen.nl is niet verantwoordelijk, indien een leverancier de prijs van een product tijdens een lopende veiling lager aanbiedt, al dan niet actie-matig.

13. Reclamaties product

13.1 De aanbieders van goedkopenieuwefietsen.nl zijn er verantwoordelijk voor dat alle producten met garantie geleverd worden. Goedkopenieuwefietsen.nl is geen wederverkoper van de producten die geveild worden en derhalve niet aansprakelijk voor garanties en reclamaties. Bij reclamatie- en garantieaangelegenheden verwijzen wij de winnaar van de veiling naar de aanbieder.

 14. Geldigheid bied credits

14.1 Bied credits worden 90 dagen na uw laatste aankoop op, of deelname aan, een veiling, ongeldig. Deze periode kunt u weer automatisch met 90 dagen verlengen door maar één keer te bieden. Bied credits zijn derhalve niet overdraagbaar aan een andere geregistreerde bieder en kunnen niet in geld worden uitgekeerd, dan wel worden geretourneerd

15. Looptijd veilingen

15.1 Goedkopenieuwefietsen.nl behoudt zich het recht voor om de looptijd van (lopende) veilingen aan te passen in het geval van overmacht, (nood) omstandigheden, feestdagen en vakanties. De maximale duur van een veiling mag maximaal 30 dagen bedragen. In het geval dat de looptijd wordt aangepast, vanwege voorgenoemde situaties, zullen de veilingen online blijven staan en kunnen consumenten/bieders op lopende veilingen blijven bieden. Wat de looptijd van de veilingen betreft, is zichtbaar bij de klokken, waar aangeven wordt, wat de resterende tijd in dagen, uren, minuten en seconden zijn.